WWW.NEXT-PRODUCTS.COM
วันที่ 20 กันยายน 2556
คณะกรรมการความปลอดภัยฯและฝ่ายโรงงานจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการขึ้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ผู้มาฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลนครรังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 26 กันยายน 2556
คณะกรรมการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ได้ส่งคุณเสก โชสุภาพ ไปรับรางวัลรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี โดยไปรับรางวัลที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มอบใบรับรองมาตรฐานให้
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 30 กันยายน 2556
งานความปลอดภัยได้จัดให้มีการตรวจประสิทธิภาพการทำงานของลิฟท์ขนส่ง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ดำเนินการตรวจโดย หจก.อิเล็กทริคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูหัวข้อข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด