สารจากกรรมการผู้จัดการ 1   รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
      ด้านการกำกับดูแลกิจการ 9
ภาพรวมบริษัท     ด้านสิทธิมนุษยชน 25
ข้อมูลบริษัท 2   ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน 34
โครงสร้างองค์กร 4   ด้านสิ่งแวดล้อม 49
Next ‘s Value 5   ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม 58
นโยบายด้านธุรกิจ,ทรัพยากรบุคคล,สังคม 6   ด้านผู้บริโภค 68
ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ 7   ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 72