พบเจอ 14 โครงการ ในปี พ.ศ.2556 เลือกปี พ.ศ.
เดือน เมษายน พบเจอ 1 โครงการ
วันที่ 20 เมษายน 2556
คณะกรรมการ CSR ได้จัดทำโครงการ เน็กซ์ร่วมใจ สร้างป้อมใหม่สินธรขึ้น เพื่อต้องการปรับปรุงป้อม รปภ.หมู่บ้านสินธรใหม่และเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความมั่นใจในระบบความปลอดภัยของหมู่บ้านมากขึ้น โดยมีการดำเนินงานปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มีนาคม 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
เดือน มิถุนายน พบเจอ 3 โครงการ
วันที่ 3 มิถุนายน 2556
คณะกรรมการโครงการ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายพนักงานชาย โดยตรวจทางปัสสาวะ เพื่อค้นหาบุคคลที่เสพสารเสพติดและเมื่อพบทางบริษัทฯจะส่งไปบำบัดต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 8 มิถุนายน 2556
คณะทำงาน CSR ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 โดยได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลพระพรหม ได้แก่ ทาสีรอบรั้วศาล ทำที่ใส่ธูป ปรับปรุงป้ายดูแลโดยเน็กซ์ ย้ายโต๊ะหินออ่อน ถางหญ้า เป็นต้น ซึ่งทำกิจกรรมเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 28 มิถุนายน 2556
งานความปลอดภัยฯได้จัดให้มีการตรวจสอบลิฟท์ขนส่งประจำเดือน มิถุนายนเพื่อเป็นการดำเนินตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการใช้ลิฟท์ขนส่งสินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
เดือน กรกฎาคม พบเจอ 4 โครงการ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯได้ไปศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยฯของบริษัทฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
งานความปลอดภัยฯได้จัดทำโครงการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 โดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2556
คณะทำงาน CSR ได้จัดโครงการทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาขึ้นเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมกับชุมชน โดยมีการรับเงินทำุญจากพนักงานแล้วแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 นำเงินไปซื้อต้นเทียน ชุดอัฐสนะและผ้าอาบน้ำฝน และส่วนที่ 2 นำเงินไปทำบุญที่วัดบัญชื่นชูในจำนวน 5000 กว่าบาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
งานความปลอดภัยฯได้จัดให้มีกาอบรม หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงสำหรับหัวหน้างาน อบรมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. - 17.00 น. ณ.ห้องประชุมสีฟ้า อบรมโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เดือน สิงหาคม พบเจอ 3 โครงการ
วันที่ 1 สิงหาคม 2556
คณะทำงาน CSR ได้จัดให้มีโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โดยจัดบริการรับส่งพนักงานที่ต้องการบริจาคโลหิตไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตบิ๊กซีนวนครจำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-3 สิงหาคม 2556 โดยมีพนักงานร่วมบริจาคทั้งหมด 30 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 7 สิงหาคม 2556
งานความปลอดภัยฯได้จัดให้มีการอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี อบรมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 น. - 17.00 น. ณ.ห้องประชุมสีเขียว อบรมโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 16 สิงหาคม 2556
คณะกรรมการความปลอดภัยฯและแผนกทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2556 และตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง ขึ้น เพื่อตรวจเช็คสภาพของร่างกายของพนักงานว่าเกิดโรคจากการทำงานหรือไม่ ซึ่งได้มีการติดต่อให้โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส มาดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีในปีนี้ โดยมีพนักงานเข้ารับการตรวจอย่างคับคั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เดือน กันยายน พบเจอ 3 โครงการ
วันที่ 20 กันยายน 2556
คณะกรรมการความปลอดภัยฯและฝ่ายโรงงานจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการขึ้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ผู้มาฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลนครรังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 26 กันยายน 2556
คณะกรรมการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ได้ส่งคุณเสก โชสุภาพ ไปรับรางวัลรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี โดยไปรับรางวัลที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มอบใบรับรองมาตรฐานให้
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 30 กันยายน 2556
งานความปลอดภัยได้จัดให้มีการตรวจประสิทธิภาพการทำงานของลิฟท์ขนส่ง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ดำเนินการตรวจโดย หจก.อิเล็กทริคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด