โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระพรหม
7.การพัฒนาสังคม
Share
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่องสร้างความพึงพอใจชาวบ้านที่มากราบไหว้ศาลพระพรหม
2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท เน็กซ์ โปรดักส์ จำกัดกับชาวบ้านในหมู่บ้านสินธร
3. เพื่อเกิดความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น แก่ผู้มากราบไหว้ศาลพระพรหม

การดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556  เวลาตั้งแต่ 09.00 - 14.30 น.คณะทำงานระบบ CSR ได้เข้ามาทำกิจกรรมในโครงการปรับปรุงภุมิทัศนืศาลพระพรหม ณ หมู่บ้านสินธร ซึ่งรายการที่เข้าไปปรับปรุงนั้น มีได้แก่ ทาสีรอบรั้วศาล  ทำที่ใส่ธูป  ปรับปรุงป้ายดูแลโดยเน็กซ์  ย้ายโต๊ะหินออ่อน  ถางหญ้า ทุกคนได้ร่วมใจกันทำจนเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด