ศึกษาดูงานความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
3.การปฏิบัติด้านแรงงาน
Share
 
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเพิ่มเติมความรู้ให้กับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อที่จะได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับบริษัทฯต่อไป

การดำเนินงาน
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯได้ไปศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยฯของบริษัทฯ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด