โครงการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2556
3.การปฏิบัติด้านแรงงาน
Share
 
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อตรวจสอบสิ่งคุกคามของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
       2. เพื่อเป็นข้อมูลในการหาความสัมพันธ์ของการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
           จากการทำงาน
       3. เพื่อเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมการทำงาน
       4. เพื่อให้หน่วยงานที่พบปัจจัยเสี่ยงได้รับทราบแนวทางแก้ไข  
            ปรับปรุง
       5. เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพที่มีผลต่อสุขภาพ
       6. เพื่อดำเนินงานตามกฎหมายความปลอดภัยฯ


การดำเนินงาน
     งานความปลอดภัยฯได้จัดทำโครงการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 โดย บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด ซึ่งรายการที่ตรวจนั้นแ่บ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้
     1. ด้านกายภาพ
         (ความเข้มแสง  ความร้อน  และความดังของเสียง)
     2. ด้านสารเดมี
         (ฝุ่น RD&TD และ ความเข้มข้นของสารเคมี)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด