อบรม หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงสำหรับหัวหน้างาน
3.การปฏิบัติด้านแรงงาน
Share
 
วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือทางด้านความ
      ปลอดภัยได้
  3.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการทำงานได้
      อย่างถูกต้อง

การดำเนินงาน
งานความปลอดภัยฯได้จัดให้มีกาอบรม หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงสำหรับหัวหน้างาน อบรมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. - 17.00 น. ณ.ห้องประชุมสีฟ้า  อบรมโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด