อบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
3.การปฏิบัติด้านแรงงาน
Share
 
วัตถุประสงค์
     1.เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงข้อกำหนด
       ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถทำงานกับ
       สารเคมีได้อย่างถูกต้อง
     3.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถเลือกใ
       ช้อุปกรณ์ PPE ได้อย่างถูกต้องและสวม   
       ใส่ได้อย่างเหมาะสมกับงาน

การดำเนินงาน
งานความปลอดภัยฯได้จัดให้มีการอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี อบรมเมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 น. - 17.00 น. ณ.ห้องประชุมสีเขียว อบรมโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด