โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2556
3.การปฏิบัติด้านแรงงาน
Share
 
การดำเนินงาน
    คณะกรรมการความปลอดภัยฯและฝ่ายโรงงานจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการขึ้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ผู้มาฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลนครรังสิต

วัตถุประสงค์
    1.1 เพื่อเป็นการจัดทำมาตรการป้องกันและ
          ตรวจตราเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
    1.2 เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและ
          ทรัพย์สินจากอัคคีภัย
    1.3 เพื่อจัดทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถควบคุม
          สถานการณ์ได้ดี
    1.4 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดเหตุให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
    1.5 เพื่อเป็นตามข้อกำหนดของกฏหมาย
          เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด