1.หลักธรรมาภิบาล
     1.1 บริหารงานอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติตามกฎหมาย สุจริต โปร่งใส
     1.2 ไม่ให้และไม่รับผลประโยชน์ใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรม
     1.3 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักจริยธรรมองค์กร
     1.4 มีการควบคุมตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก

     หลักธรรมาภิบาลอย่างย่อ
     1. ไม่ทำผิดกฎหมาย Not Breaking the law
     2. ไม่โกง Not Cheating
     3. ไม่เอาเปรียบ Not Exploiting

2.หลักจริยธรรมองค์กร
     2.1 จริงใจต่อลูกค้า
     2.2 ยุติธรรมต่อพนักงาน
     2.3 สุจริตต่อผู้ถือหุ้น
     2.4 ให้เกียรติคู่แข่ง
     2.5 เป็นธรรมต่อคู่ค้า
     2.6 ทำดีต่อสังคม
     2.7 ปฏิบัติตามกฎหมาย

3.หลักจริยธรรมผู้บริหาร
     3.1 เก่งงาน
     3.2 เก่งคน
     3.3 ยุติธรรม
     3.4 มีความกล้า
     3.5 เป็นแบบอย่าง
     3.6 เก่งคิด
     3.7 ใจเปิดกว้าง
     3.8 ธรรมะนำใจ
     3.9 บ่มเพาะคนดี
     3.10 อาทรสังคม
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2566 บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด